Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Jan Blažej Santini Aichel

JAN BLAŽEJ
SANTINI AICHEL

Geometrický odkaz českého
středověku vrcholnému baroku

LADISLAV MOUČKA

Formát A3, ruční vazba - V8, celobarevná, 474 stran, 564 kótovaných výkresů,
40 fotografií, ochranný knižní kufr, 5,8kg

prodejní cena 4 700 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM
NEBO TELEFONICKY U NAKLADATELE


Kniha předkládá zcela nový a syntetizující pohled na vývoj sakrální architektury v naší zemi. Jde o objev jednotné kompoziční sítě, používané při půdorysném zakládání staveb. Nezměněný proporční modul totiž nalézáme od nejstarších raně středověkých staveb, přes geometrický gotický klíč uplatněný při návrhu Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, až po barokní gotiku Jana Blažeje Santiniho.
Téma knihy je proto rozděleno do tří částí:
První část (str. 21-102) s názvem STROM ŽIVOTA pojednává o geometrii raně středověkých staveb na našem území. Bylo vybráno třináct rotund a půdorys základů stavby byzantského typu, neznámého zasvěcení, objevené v letech 1969-2018 na pražském Vyšehradě. Těchto čtrnáct staveb tvoří ukázku kompozičních půdorysných návrhů v rozmezí 10. - 13. století.
Druhá část (str. 103-178), pojmenovaná MATKA KATEDRÁLA, obsahuje přesné půdorysné i výškové zaměření Chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Tato měření zachycují tři hlavní stavební etapy od založení katedrály v roce 1344 až po její novogotické dokončení na konci 19. století.
Třetí část (str. 179-469) JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL - vlastní těžiště knihy - je založena na novém zaměření a matematizaci jeho základních děl. Pro tuto část bylo vybráno devět Santiniho centrálních staveb.
Použití společné kompoziční sítě je doloženo formou postupných geometrických kroků u čtyřiadvaceti autentických staveb. To umožnilo provést srovnávací analýzu a následné vytvoření matematických modelů. Potvrzení správnosti postupů je u každé stavby zvlášť podloženo metodou dvojího
a vícenásobného důkazu.
Poněvadž se proporční systém objevil již v počátcích šíření křesťanství v našich zemích, lze téměř s jistotou předpokládat, že k nám byl importován souběžně
s novou vírou. Z geometrických analýz vyplývá, že proporční kánon byl až úzkostlivě dodržován, a že už dávní stavitelé ho chápali jako univerzální
a tradiční.
Kniha znovuobjevuje kontinuitu stavební tradice v naší zemi. Je tedy přínosná nejen k hlubšímu pochopení Santiniho díla, ale zároveň přibližuje jednu z dosud skrytých stránek raně středověkého a gotického myšlení. Objevený geometrický systém v budoucnu umožní i přesněji porozumět sakrálnímu stavitelství v širším evropském kontextu.

K vydání knihy proběhla výstava v Domě U Černé Matky Boží
pod patronací UPM Praha
JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL - GEOMETRIE POSVÁTNÉHO PROSTORU
Ovocný trh 19, Praha 1
Výstava trvala od 8. března do 15. září 2019

recenze na výstavu od RNDr. Jiřího Krtičky

článek v časopisu StavbaWeb

ČMB výstava na ČTart 20h 14.3.19

rozhovor v rozhlase na Vltavě

křest knihy a krátké povídání o ní od Jaro Dufka

další informace o knize

Matka katedrála

MATKA KATEDRÁLA
- CHRÁM SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Geometrie posvátného prostoru

LADISLAV MOUČKA

Formát A4, šitá - V4, celobarevná, 140 kótovaných výkresů, 144 stran

prodejní cena 490 Kč

ROZEBRÁNO

Ke Svatovítské katedrále se nedochovaly žádné dobové plány, které by obsahovaly prvotní kompoziční záměry jejích stavitelů. Chceme-li získat alespoň přibližnou představu o geometrické ideji stavby, zůstává nám jediný možný způsob: ptát se katedrály samotné. Základem práce je proto dvouleté měření katedrály. Tato měření - provedená autorem - společně s výpočty jsou podkladem ke geometrickým analýzám, jež poměrně přesvědčivě odhalují původní rýsované postupy, umožňující provést dodatečnou matematizaci stavby. Geometrická analýza řeší problematiku celkové proporční rytmizace staré části chrámu, vysvětluje postup stanovení hlavních os díla a zároveň způsob určení pozice Svatováclavské kaple i úroveň vysunutí Zlaté brány vůči tělesu katedrály. Dále objasňuje asymetrie vznikající v napojení závěru
k podélnému trojlodí katedrály.
Analýza nabízí i geometrickou metodu určení celkové délky katedrály dokončené na konci 19. stol. architektem Josefem Mockerem. Tato metoda ukazuje, že neogotická dostavba je v harmonickém, matematicky definovatelném vztahu ke staré části katedrály. Kniha doplňuje volná místa
v dosud vydané literatuře o Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Proporční modul Svatovítské katedrály se přesně shoduje s proporcemi Stromu života, jak jej popisuje Sefer Jecira - Kniha utváření, o níž tradice praví,
že právě ona uchovává skrytá sdělení Mojžíšovy Genesis.

Nachaš

NACHAŠ - Had Mojžíšovy knihy Genesis

O počátku a konci biblického času, návratu ke Stromu života a naději

LADISLAV MOUČKA

Formát B5, šitá v tvrdých deskách s přebalem,
400 stran, 150 ilustrací

Prodejní cena 598 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM
NEBO TELEFONICKY U NAKLADATELE

DISTRIBUCE KOSMAS


1. Geometrická konstrukce Stromu života
2. Tvar a proporce Božího jména
3. Princip starozákonního času
4. Počátek a konec biblického času
5. Srovnání egyptské genesis s hlavními obrazy evangelií
6. První a Druhý Adam
7. Datační systém Starého zákona a jeho vliv na určení počátku křesťanského letopočtu
8. Mariánská symbolika a vnitřní probuzení
9. Kabalistický výklad Otčenáše
10. Výklad Sefer Jeciry - Knihy utváření na základě posvátné geometrie

Kniha o rytířích

KNIHA O RYTÍŘÍCH

STANISLAV HOŠŤÁLEK

Formát A5, šitá v pevných deskách, 144 stran, ilustr., barevná příloha

prodejní cena 260 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM
NEBO TELEFONICKY U NAKLADATELE

DISTRIBUCE KOSMAS


Z důvodu toho, že v dnešní době kvapem ubývá rytířskosti v lidském jednání, domníváme se, že je důležité se inspirovat v dobách zrodu a vrcholu evropského rytířství. Autor knihy, profesionální historik, čtivým způsobem líčí podobu bájného i skutečného rytíře. Celý výklad je rozvržen podle tří základních povinností sestávajících ze služby lennímu pánovi, služby dámě
a služby Bohu. Kniha je doplněna barevnou přílohou ukazující na některých erbech české šlechty vývoj heraldické symboliky.vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991