Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Matka katedrála

MATKA KATEDRÁLA
- CHRÁM SVATÉHO VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

Geometrie posvátného prostoru

LADISLAV MOUČKA

Formát A4, šitá - V4, celobarevná, 140 kótovaných výkresů, 144 stran

prodejní cena 490 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM NEBO TELEFONICKY
U NAKLADATELE

Ke Svatovítské katedrále se nedochovaly žádné dobové plány, které by obsahovaly prvotní kompoziční záměry jejích stavitelů. Chceme-li získat alespoň přibližnou představu o geometrické ideji stavby, zůstává nám jediný možný způsob: ptát se katedrály samotné. Základem práce je proto dvouleté měření katedrály. Tato měření - provedená autorem - společně s výpočty jsou podkladem ke geometrickým analýzám, jež poměrně přesvědčivě odhalují původní rýsované postupy, umožňující provést dodatečnou matematizaci stavby. Geometrická analýza řeší problematiku celkové proporční rytmizace staré části chrámu, vysvětluje postup stanovení hlavních os díla a zároveň způsob určení pozice Svatováclavské kaple i úroveň vysunutí Zlaté brány vůči tělesu katedrály. Dále objasňuje asymetrie vznikající v napojení závěru
k podélnému trojlodí katedrály.
Analýza nabízí i geometrickou metodu určení celkové délky katedrály dokončené na konci 19. stol. architektem Josefem Mockerem. Tato metoda ukazuje, že neogotická dostavba je v harmonickém, matematicky definovatelném vztahu ke staré části katedrály. Kniha doplňuje volná místa
v dosud vydané literatuře o Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Proporční modul Svatovítské katedrály se přesně shoduje s proporcemi Stromu života, jak jej popisuje Sefer Jecira - Kniha utváření, o níž tradice praví,
že právě ona uchovává skrytá sdělení Mojžíšovy Genesis.

Nachaš

NACHAŠ - Had Mojžíšovy knihy Genesis

O počátku a konci biblického času, návratu ke Stromu života a naději

LADISLAV MOUČKA

Formát B5, šitá v tvrdých deskách s přebalem,
400 stran, 150 ilustrací

Prodejní cena 598 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM A TELEFONICKY
U NAKLADATELE

DISTRIBUCE KOSMAS


1. Geometrická konstrukce Stromu života
2. Tvar a proporce Božího jména
3. Princip starozákonního času
4. Počátek a konec biblického času
5. Srovnání egyptské genesis s hlavními obrazy evangelií
6. První a Druhý Adam
7. Datační systém Starého zákona a jeho vliv na určení počátku křesťanského letopočtu
8. Mariánská symbolika a vnitřní probuzení
9. Kabalistický výklad Otčenáše
10. Výklad Sefer Jeciry - Knihy utváření na základě posvátné geometrie

Kniha o rytířích

KNIHA O RYTÍŘÍCH

STANISLAV HOŠŤÁLEK

Formát A5, šitá v pevných deskách, 144 stran, ilustr., barevná příloha

prodejní cena 260 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM A TELEFONICKY
U NAKLADATELE

DISTRIBUCE KOSMAS


Z důvodu toho, že v dnešní době kvapem ubývá rytířskosti v lidském jednání, domníváme se, že je důležité se inspirovat v dobách zrodu a vrcholu evropského rytířství. Autor knihy, profesionální historik, čtivým způsobem líčí podobu bájného i skutečného rytíře. Celý výklad je rozvržen podle tří základních povinností sestávajících ze služby lennímu pánovi, služby dámě
a služby Bohu. Kniha je doplněna barevnou přílohou ukazující na některých erbech české šlechty vývoj heraldické symboliky.

HRANICE ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ MEDICÍNY

HRANICE ČÍNSKÉ A ZÁPADNÍ MEDICÍNY

Orgánová syndromologie

DAVID PÁNEK

Formát A5, šitá v pevných deskách, 216 stran

prodejní cena 388 Kč

OBJEDNÁVKY EMAILEM A TELEFONICKY
U NAKLADATELE

DISTRIBUCE KOSMAS


Tato kniha pojednává o významu, funkci a vzájemných vztazích jednotlivých funkčních složek organismu s vnitřnímy orgány tak, jak je pojímá tradiční čínská medicína. Současně ukazuje shodné prvky mezi západním a čínským chápáním fyziologie. Autor sleduje linii obou medicínských pohledů, které proti sobě nestaví konfrontačně, ale naopak se pro ně snaží najít společnou řeč.vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991